Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1.1 Opdrachtnemer: Gorissen Bedrijfskeukens b.v.
Opdrachtgever: Degene die van opdrachtnemer koopt.
1.2 Op al onze aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten zijn uitsluitend deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen.
1.3 Voorwaarden door opdrachtgever gesteld, die afwijken van deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingswoorwaarden worden door de opdrachtnemer niet aanvaard behoudens in het geval dat opdrachtnemer deze afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.4 De Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk. Hieronder wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van overeenkomst met goedkeuring van de opdrachtgever boven het in de opdrachtbevestiging vastgelegde wordt geleverd.

ARTIKEL 2 – OFFERTES
2.1 Voor offertes geldt een maximale geldigheidsduur van drie maanden, tenzij anders vermeld
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtgever de opdracht binnen de daarvoor gestelde geldigheidsduur schriftelijk bevestigt.

ARTIKEL 3 – LEVERING
3.1 Alle zaken worden voor rekening en risico door opdrachtnemer of door een door opdrachtnemer gecontracteerde vervoerder vervoerd, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
3.2 Afhankelijk van het factuurbedrag, kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4 – LEVERTIJDEN
4.1 De overeengekomen levertijd gaat in zodra opdrachtgever de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en na betaling van de vooruitbetaling, zo deze vooruitbetaling werd overeengekomen.
4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de leveringstijd te verlengen indien opdrachtgever nalatig blijft zijn betalingsverplichtingen of enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen; indien opdrachtnemer ten gevolge hiervan schade ondervindt, is de opdrachtgever verplicht hem die schade te vergoeden.

ARTIKEL 5 -PRIJZEN
5.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders benoemd.
5.2 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

ARTIKEL 6 – BETALING
6.1 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de wijze zoals omschreven in de opdrachtbevestiging. Wanneer geen speciale betalingscondities zijn overeengekomen geldt altijd dat de betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum in ons bezit dienen te zijn.
6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag over het uitstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede de incassokosten krachtens het hiernavolgende artikellid.
6.3 Alle door opdrachtnemer gemaakte incassokosten komen ten laste van opdrachtgever.
6.4 De aanneming door opdrachtnemer van cheques, wissels of ander geldswaardig papier afgegeven door opdrachtgever is op zichzelf te beschouwen als ontvangst van betaling maar bewerkstelligt geen kwijting.
6.5 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is opdrachtnemer, zo hij gerede twijfel koestert aan de solvabiliteit van de opdrachtgever, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever op zijn verzoek voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van diens verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSOVERGANG
7.1 Bij in ontvangstneming door opdrachtgever of diens vertegenwoordiger is het geleverde voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.2 Onverminderd het gestelde in het vorige lid, gaat de eigendom van de geleverde zaken eerst op de opdrachtgever over zodra al hetgeen ons ter zake van deze zaken door de opdrachtgever verschuldigd is met inbegrip van eventuele rente en kosten voldaan is.
7.3 Behoudens uit hoofde van garantieverplichtingen is opdrachtnemer nimmer gehouden tot enigerlei vergoeding van schade, tenzij opdrachtgever aantoont dat zulks te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
7.4 Opdrachtgever wordt geacht opdrachtnemer en degenen wier hulp zij zich bedient zich weer de vrije beschikking over haar eigendommen te verschaffen door deze terug te nemen en zich hiertoe zo nodig te begeven op opdrachtgevers terreinen en in opdrachtgevers gebouwen waar de eigendommen zich bevinden, opdrachtgevers woning niet uitgezonderd, zo bij het verstrijken van de betalingstermijn enige betaling niet zou zijn ontvangen, dan wel opdrachtgever liquideert, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of onder bewind of curatele wordt gesteld.
7.5 Transportschade of manco’s dienen door de opdrachtgever onmiddellijk bij aankomst aan opdrachtnemer dan wel vervoerder gemeld te worden. Indien opdrachtgever zich hieraan niet houdt, komt het risico van transportschade en van vermissing voor rekening van opdrachtgever. Transportschade ontstaan tijdens verticaal transport, is voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 8 – RECLAME’S
8.1 Reclame over eventueel verkeerde uitvoering of levering van opdrachten of ondeugdelijke leveringen moeten binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden ingediend of bevestigd.
8.2 Reclames of meningsverschillen van welke aard geven de opdrachtgever geen recht tot uitstel van betaling.

ARTIKEL 9 – GARANTIE ALGEMEEN
9.1 Op materiaal- en constructiefouten wordt 1 jaar garantie verstrekt met uitzondering van rubber, lampen, plastic, chroom, glaswerk en hout waarop geen garantie wordt verstrekt. De garantie op reparatie- en voorrijkosten bedraagt 2 maanden. Op onderdelen wordt 3 maanden garantie verleend.
9.2 Op gebruikte of gereviseerde apparatuur zijn afwijkende garantiebepalingen van toepassing.
9.3 Geen garantie zal worden gegeven als blijkt dat door derden aan het apparaat is gesleuteld en bij gebleken onoordeelkundig gebruik, ernstige vervuiling, overbelasting, onvoldoende onderhoud of slijtage. Opdrachtnemer is niet verplicht garantiewerkzaamheden uit te voeren, indien opdrachtgever nalatig is gebleken inzake zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst.
9.4 Reparatie en of vervanging van een onderdeel zal garantie voor het geheel der geleverde goederen nimmer verlengen.

ARTIKEL 10 – GRATIS SERVICE
10.1 Vanaf het tijdstip van de levering van een complete installatie, inrichting of machine wordt 12 maanden gratis service gegeven, zulks eveneens met ristricties als in deze Algemene verkoop-, leverings en betalingsvoorwaardenvermeld (Zie punt 9.1)

ARTIKEL 11 – OPSCHORTING EN ONTBINDING
11.1 Onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten heeft opdrachtnemer het recht, indien hij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks te zijner keuze, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, epidemieën, ziekte, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast en andere storingen in zijn bedrijf of in dat van zijn leveranciers en ondeugdelijke of vertraagde levering door welke oorzaak ook van opdrachtnemer bestelde belangrijke machines, apparaten of onderdelen.

ARTIKEL 12 – RETOURZENDINGEN
12.1 Retourzendingen kunnen door opdrachtnemer alleen worden geaccepteerd na voorafgaande toestemming en voorzien van originele facturen.
12.2 Retourzendingen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN
13.1 Alle eventuele rechtsgeschillen die uit de overeenkomst waarop deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing is voortvloeien, zullen in eerste aanleg worden berecht door de rechtbank te Maastricht tenzij de op drachtgever zich binnen een maand nadat opdrachtnemer zich jegens de wederpartij schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, alsnog kiest voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter.

De Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Maastricht, Kamer van Koophandel Z. Limburg onder nr. 14632424